מלגות לימודים לסטודנטים

university.png

זכאים:
סטודנטים עד גיל 40 העונים על ההגדרה 'אחי נספה' כפי שקבועה בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) תש"י-1950 (להלן: "החוק") ו/או חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל- 1970, הלומדים בשנת תשפ"ג לתואר ראשון או שני או לימודי תעודה במוסדות לימוד המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) ו/או במוסד על תיכוני ולא קיבלו בעבר שלוש מלגות לימודים מקרן באומן.

גיל:
עד גיל 40
המועד הקובע לעניין חישוב הגיל הינו 01/01/2023

גובה המלגה:
גובה המלגה לא יעלה על 6,560 ₪ שהינם 60% משכר הלימוד לתואר ראשון בשנת תשפ"ג כפי שקבעה המועצה להשכלה גבוהה, אך לא יותר מ־60% מההוצאה שהוצאה בפועל, לפי הנמוך מבניהם.

מסמכים:
1. צילום ת.ז של המועמד משני צדדיה כולל ספח
2. כתב הסכמה, הצהרה והתחייבות חתום על ידי מבקש/ת מלגה
3. אישור לימודים במוסד אקדמי המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או במוסד על תיכוני
4 אישור על גובה שכר הלימוד חתום על ידי מוסד הלימודים
5. קבלה על תשלום שכר הלימוד - אישור חתום על ידי מוסד הלימודים על תשלום שכ"ל בפועל
6. אישור ניהול חשבון בנק / המחאה מבוטלת

הוראות נוספות:
1. על מבקשי הבקשות למלא את כל השדות בטופס המקוון ולצרף את כל האסמכתאות והמסמכים הדרושים. הנהלת הקרן לא תידון בבקשה אשר לא תוגש בטופס המקוון שלעיל ו/או בקשה אשר לא יצורפו לה אסמכתאות כנדרש. בקשה מקוונת עם חוסרים לא תטופל ותידחה על הסף.
2. בקשה שאינה עומדת בתנאי הזמנה זו ו/או בקשה שלא תוגש במועד ו/או על פי ההנחיות והטפסים המצורפים ו/או בקשה אשר לא יצורפו לה כל האסמכתאות כנדרש תיפסל ולא תידון על ידי הנהלת הקרן.
3. אין בהגשת פנייה זו כדי להטיל חובה על נאמני הקרן לקבל איזה מבין הבקשות ולנאמני הקרן שיקול דעת בלעדי לאשר ו/או לסרב לכל פניה וזאת משיקולים נוספים מהאמור ולפונה לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה בעניין זה. על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים.
4. נאמני הקרן יבחנו את הבקשות שיוגשו ויכריעו בבקשות אלה בין היתר בהתאם לתקציב העומד לרשותם, ולפונה לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה בעניין זה.

מועד אחרון להגשת הבקשה
31 לדצמבר 2023

לסיום ההרשמה נותרו:

ימים
שעות
דקות
ההרשמה הסתיימה
דילוג לתוכן