הטבות ייעוץ קריירה

career.png

זכאים:
אחים שכולים העונים על ההגדרה 'אחי נספה' כפי שקבועה בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) תש"י-1950 (להלן: "החוק") ו/או חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל- 1970, אשר קיבלו ייעוץ קריירה במהלך שנת 2022 על ידי פסיכולוג תעסוקתי או על ידי מכון מורשה להכוון תעסוקתי.

גיל:
30-45
לעניין הגיל התאריך הקובע הינו 1.1.22

גובה ההטבה:
גובה ההטבה שתעניק הקרן לא תעלה על 1,300 ₪ או על גובה התשלום בפועל, הנמוך מבין השניים.

מסמכים:
1. צילום ת.ז של הזכאי להטבה משני צדדיה כולל ספח
2.2. אישור שהייעוץ נעשה על ידי פסיכולוג תעסוקתי או על ידי מכון מורשה להכוון תעסוקתי
3. צילום קבלת תשלום עבור הייעוץ
4. אישור ניהול חשבון בנק / המחאה מבוטלת

הוראות נוספות:
1. על מבקשי הבקשות למלא את כל השדות בטופס המקוון ולצרף את כל האסמכתאות והמסמכים הדרושים. הנהלת הקרן לא תידון בבקשה אשר לא תוגש בטופס המקוון שלעיל ו/או בקשה אשר לא יצורפו לה אסמכתאות כנדרש. בקשה מקוונת עם חוסרים לא תטופל ותידחה על הסף.
2. בקשה שאינה עומדת בתנאי הזמנה זו ו/או בקשה שלא תוגש במועד ו/או על פי ההנחיות והטפסים המצורפים ו/או בקשה אשר לא יצורפו לה כל האסמכתאות כנדרש תיפסל ולא תידון על ידי הנהלת הקרן.
3. אין בהגשת פנייה זו כדי להטיל חובה על נאמני הקרן לקבל איזה מבין הבקשות ולנאמני הקרן שיקול דעת בלעדי לאשר ו/או לסרב לכל פניה וזאת משיקולים נוספים מהאמור ולפונה לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה בעניין זה. על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים.
4. נאמני הקרן יבחנו את הבקשות שיוגשו ויכריעו בבקשות אלה בין היתר בהתאם לתקציב העומד לרשותם, ולפונה לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה בעניין זה.

מועד אחרון להגשת הבקשה
31 לדצמבר 2022

לסיום ההרשמה נותרו:

ימים
שעות
דקות
ההרשמה הסתיימה
דילוג לתוכן