הטבות בגין ביצוע אבחון לקות -בית ספר

school1.jpg

זכאים:
'אחים שכולים העונים להגדרה 'אחי נספה' כפי שקבועה בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) תש"י-1950 (להלן: "החוק") ו/או חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל- 1970, אשר נדרשו לעבור אבחון לקות למידה במהלך שנת 2023 ובלבד שההמלצה לביצוע האבחון היא מאחד הגורמים הבאים: פסיכיאטר; פסיכולוג; ועדה פדגוגית; עובד סוציאלי; יועצת בית הספר בו לומד האח השכול, האיבחון נעשה על ידי מכון/מאבחן המוכר על ידי משרד החינוך, המועד בין ההמלצה לביצוע איבחון לאיבחון לא יעלה על 3 חודשים.

גיל:
עד כיתה י"ב
לעניין הגיל התאריך הקובע הינו יום ביצוע האבחון

גובה ההטבה:
גובה הטבה בגין אבחון דידקטי תהיה בגובה של עד 1,450 ש"ח.
גובה הטבה בגין אבחון פסיכודידקטי תהיה בגובה של עד 1,900 ש"ח
גובה הטבה בגין אבחון לקות למידה (קשב וריכוז) תהיה בגובה של עד 1,400 ש"ח

מסמכים
1. צילום ת.ז של בעל חשבון הבנק משני צדדיה כולל ספח
2. המלצה מגורם מקצועי לביצוע אבחון
3. אישור כי המכון/המאבחן מוכר ע"י משרד החינוך לביצוע אבחונים
4. צילום קבלת תשלום עבור האבחון
5. אישור ניהול חשבון בנק/ המחאה מבוטלת של הורה המבקש

הוראות נוספות:
1. על מבקשי הבקשות למלא את כל השדות בטופס המקוון ולצרף את כל האסמכתאות והמסמכים הדרושים. הנהלת הקרן לא תידון בבקשה אשר לא תוגש בטופס המקוון שלעיל ו/או בקשה אשר לא יצורפו לה אסמכתאות כנדרש. בקשה מקוונת עם חוסרים לא תטופל ותידחה על הסף.
2. בקשה שאינה עומדת בתנאי הזמנה זו ו/או בקשה שלא תוגש במועד ו/או על פי ההנחיות והטפסים המצורפים ו/או בקשה אשר לא יצורפו לה כל האסמכתאות כנדרש תיפסל ולא תידון על ידי הנהלת הקרן.
3. אין בהגשת פנייה זו כדי להטיל חובה על נאמני הקרן לקבל איזה מבין הבקשות ולנאמני הקרן שיקול דעת בלעדי לאשר ו/או לסרב לכל פניה וזאת משיקולים נוספים מהאמור ולפונה לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה בעניין זה. על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים.
4. נאמני הקרן יבחנו את הבקשות שיוגשו ויכריעו בבקשות אלה בין היתר בהתאם לתקציב העומד לרשותם, ולפונה לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה בעניין זה.

מועד אחרון להגשת הבקשה
31 לדצמבר 2023

לסיום ההרשמה נותרו:

ימים
שעות
דקות
ההרשמה הסתיימה
דילוג לתוכן