הטבות בגין השתתפות במכינה קדם צבאית

solider.jpg

זכאים:
אח שכול העונה להגדרה 'אחי נספה' כפי שקבועה בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) תש"י-1950 (להלן: "החוק") ו/או חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל- 1970, המשתתפים במכינה קדם צבאית מוכרת על ידי משרד החינוך במהלך שנת 2022

גיל:
17-21
לעניין הגיל התאריך הקובע הינו 1.1.22

גובה ההטבה:
גובה ההטבה לא תעלה על 2,000 ₪ או על גובה התשלום בפועל, הנמוך מבין השניים.

מסמכים
1. צילום ת.ז של בעל חשבון משני צדדיה כולל ספח
2. אישור השתתפות במכינה קדם צבאית
3. אישור כי המכינה הקדם צבאית מוכרת על ידי משרד החינוך ו/או משרד ההתיישבות
4. קבלה בגין תשלום למכינה
5. אישור ניהול חשבון בנק / המחאה מבוטלת
6. כתב הסכמה, הצהרה והתחייבות חתום ע"י מבקש/ת המלגה

הוראות נוספות:
1. על מבקשי הבקשות למלא את כל השדות בטופס המקוון ולצרף את כל האסמכתאות והמסמכים הדרושים. הנהלת הקרן לא תידון בבקשה אשר לא תוגש בטופס המקוון שלעיל ו/או בקשה אשר לא יצורפו לה אסמכתאות כנדרש. בקשה מקוונת עם חוסרים לא תטופל ותידחה על הסף.
2. בקשה שאינה עומדת בתנאי הזמנה זו ו/או בקשה שלא תוגש במועד ו/או על פי ההנחיות והטפסים המצורפים ו/או בקשה אשר לא יצורפו לה כל האסמכתאות כנדרש תיפסל ולא תידון על ידי הנהלת הקרן.
3. אין בהגשת פנייה זו כדי להטיל חובה על נאמני הקרן לקבל איזה מבין הבקשות ולנאמני הקרן שיקול דעת בלעדי לאשר ו/או לסרב לכל פניה וזאת משיקולים נוספים מהאמור ולפונה לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה בעניין זה. על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים.
4. נאמני הקרן יבחנו את הבקשות שיוגשו ויכריעו בבקשות אלה בין היתר בהתאם לתקציב העומד לרשותם, ולפונה לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה בעניין זה.

מועד אחרון להגשת הבקשה
31 לדצמבר 2022

לסיום ההרשמה נותרו:

ימים
שעות
דקות
ההרשמה הסתיימה
דילוג לתוכן