הטבות רכישת כלי נגינה

music.png

זכאים:
אחים שכולים העונים להגדרה 'אחי נספה' כפי שקבועה בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) תש"י-1950 (להלן: "החוק") ו/או חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל- 1970, הלומדים נגינה במהלך שנת 2023 אשר רכשו כלי נגינה במהלך שנת זו 2023 ולא קבלו בעבר מימון מקרן באומן בגין רכישת כלי נגינה.

גיל:
8-17
לעניין הגיל התאריך הקובע הינו 1.1.23

גובה ההטבה:
גובה ההטבה שתעניק הקרן לא תעלה על 2,000 ש"ח או על שווי הכלי שנרכש, הנמוך מבין השניים. תנאי להוכחת רכישת הכלי הינו הצגת קבלה בגין הרכישה.

מסמכים:
1. צילום ת.ז של בעל החשבון משני צדדיה כולל ספח
2.קבלה בגין רכישת כלי הנגינה הכוללת את שם הילד עבורו נקנה כלי הנגינה.
3. אישור ניהול חשבון בנק / המחאה מבוטלת

הוראות נוספות:
1. על מבקשי הבקשות למלא את כל השדות בטופס המקוון ולצרף את כל האסמכתאות והמסמכים הדרושים. הנהלת הקרן לא תידון בבקשה אשר לא תוגש בטופס המקוון שלעיל ו/או בקשה אשר לא יצורפו לה אסמכתאות כנדרש. בקשה מקוונת עם חוסרים לא תטופל ותידחה על הסף.
2. בקשה שאינה עומדת בתנאי הזמנה זו ו/או בקשה שלא תוגש במועד ו/או על פי ההנחיות והטפסים המצורפים ו/או בקשה אשר לא יצורפו לה כל האסמכתאות כנדרש תיפסל ולא תידון על ידי הנהלת הקרן.
3. אין בהגשת פנייה זו כדי להטיל חובה על נאמני הקרן לקבל איזה מבין הבקשות ולנאמני הקרן שיקול דעת בלעדי לאשר ו/או לסרב לכל פניה וזאת משיקולים נוספים מהאמור ולפונה לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה בעניין זה. על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים.
4. נאמני הקרן יבחנו את הבקשות שיוגשו ויכריעו בבקשות אלה בין היתר בהתאם לתקציב העומד לרשותם, ולפונה לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה בעניין זה.

מועד אחרון להגשת הבקשה
31 לדצמבר 2023

לסיום ההרשמה נותרו:

ימים
שעות
דקות
ההרשמה הסתיימה
דילוג לתוכן