הטבות בגין הכשרה מקצועית

זכאים:
א. אחים שכולים העונים להגדרה 'אחי נספה' כפי שקבועה בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) תש"י-1950 (להלן: "החוק") ו/או חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל- 1970, המשתתפים, במהלך שנת 2024, בהכשרה מקצועית ולא קיבלו בעבר מימון מקרן באומן בגין הכשרה מקצועית, למעט מקרים בהם אורך ההכשרה המקצועית הוא למעלה מ 12 חודשים
ב. יתומים העונים להגדרה 'יתום' כפי שקבועה בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) תש"י-1950 (להלן: "החוק") ו/או חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל- 1970, המשתתפים, במהלך שנת 2024, בהכשרה מקצועית ולא קיבלו בעבר מימון מקרן באומן בגין הכשרה מקצועית, למעט מקרים בהם אורך ההכשרה המקצועית הוא למעלה מ 12 חודשים

מטרת ההכשרה המקצועית לבצע הסבה מקצועית או הנחלת עיסוק מפרנס נוסף על עבודתם הקיימת.
יובהר כי לימודים לקראת תואר אקדמי אינם נכללים תחת הכשרה מקצועית

גיל:
30-55
לעניין הגיל התאריך הקובע הינו 1.1.24

גובה ההטבה:
גובה ההטבה שתעניק הקרן לא תעלה על 4,000 ש"ח או על גובה התשלום בפועל, הנמוך מבין השניים.

מסמכים:
1. צילום ת.ז של המעומד למלגה משני צדדיה כולל ספח
2. אישור לימודים
3. תוכנית הלימודים מודפסת על גבי נייר לוגו של המוסד המלמד
4. קבלה בגין תשלום שכר לימוד
5. אישור ניהול חשבון בנק / המחאה מבוטלת
6. כתב הסכמה , הצהרה והתחייבות חתום ע"י מבקש/ת המלגה

הוראות נוספות:
1. על מבקשי הבקשות למלא את כל השדות בטופס המקוון ולצרף את כל האסמכתאות והמסמכים הדרושים. הנהלת הקרן לא תידון בבקשה אשר לא תוגש בטופס המקוון שלעיל ו/או בקשה אשר לא יצורפו לה אסמכתאות כנדרש. בקשה מקוונת עם חוסרים לא תטופל ותידחה על הסף.
2. בקשה שאינה עומדת בתנאי הזמנה זו ו/או בקשה שלא תוגש במועד ו/או על פי ההנחיות והטפסים המצורפים ו/או בקשה אשר לא יצורפו לה כל האסמכתאות כנדרש תיפסל ולא תידון על ידי הנהלת הקרן.
3. אין בהגשת פנייה זו כדי להטיל חובה על נאמני הקרן לקבל איזה מבין הבקשות ולנאמני הקרן שיקול דעת בלעדי לאשר ו/או לסרב לכל פניה וזאת משיקולים נוספים מהאמור ולפונה לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה בעניין זה. על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים.
4. נאמני הקרן יבחנו את הבקשות שיוגשו ויכריעו בבקשות אלה בין היתר בהתאם לתקציב העומד לרשותם, ולפונה לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה בעניין זה.

מועד אחרון להגשת הבקשה
31 לדצמבר 2024

לסיום ההרשמה נותרו:

ימים
שעות
דקות
ההרשמה הסתיימה
דילוג לתוכן